Universell utforming

universell utforming mann med stokk

Sikkerhet og universell utforming

Inngangsparti, trapper og fellesarealer er typiske områder hvor det stilles krav til universell utforming. Når det gjelder gulv så innbefatter dette markering som både er visuell og taktil (følbar), og vi deler den inn i fire ulike grupper:

Byggtekninsk forskrift – TEK 10 stiller krav som blant annet omhandler krav til universell utforming i alle byggverk for publikum og alle arbeidsbygninger. Formålet er at alle mennesker inkludert blinde og svaksynte skal kunne ferdes trygt i bygget de befinner seg i.

Antallet eldre øker

Redusert funksjonsevne følger ofte med økt alder. I løpet av et liv kan de fleste av oss oppleve en funksjonsnedsettelse enten ved at man må bruke krykker en periode eller får redusert hørsel.

Dårlige planløsninger gjør det vanskelig å orientere seg i publikumsbygg og fellesarealer, noe som kan bedres ved universell utforming. Det skal være enkelt å finne resepsjonsdisk, venteområde, trapp, heis og å vite hvilken etasje man er i til enhver tid. Blendingsfri belysning, kontraster, ryddige gangbaner, samt ledefelt og ledelinjer der dette er nødvendig, er grep som gjør det lettere for alle å finne fram i bygg.

Mål

Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig. Å klare seg selv og ta aktiv del i samfunnet blir for de aller fleste sett på som et viktig gode. Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en måte å oppnå dette på.

Hva er lovpålagt?

Det viktigste her er diskriminerings- og tilgjengelighetsloven hvor det i § 9 er to sentrale pålegg:

  • Ingen skal diskrimineres på grunn av nedsatt funksjonsevne.
  • Offentlig virksomhet og privat virksomhet rettet mot allmennheten har en aktivitetsplikt når det gjelder universell utforming.
  • Skilter for blinde, svaksynte og synshemmede. Taktile skilt er skilt som er leselige av alle, uansett synsevne. Det betyr at taktile skilt inneholder informasjon som er lesbar for blinde eller svaksynte, som punktskrift, relieffskrift og/eller tydelige symboler.

Vi leverer produkter innen universell utforming i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Se våre produkter.

Del med andre!